แบบใบลาพักผ่อน

    (เขียนที่)  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
    วันที่ :   27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง      ขอลาพักผ่อน

   

เรียน      อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

   
       
               ข้าพเจ้า : ตำแหน่ง :
สังกัด :   มีวันลาพักผ่อนสะสม   วันทำการ
มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก   วันทำการ รวมเป็น   วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 07 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 07 มกราคม 2567 มีกำหนด 1 วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
 
    ขอแสดงความนับถือ
     
   
(ลงชื่อ)                                                             
   
(     )
   
   

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

ลามาแล้ว
(วันทำการ)

ลาครั้งนี้
(วันทำการ)

รวมเป็น
(วันทำการ)

 

 

 

 

                                                             
                                                             
(ลงชื่อ)                                                              
(ลงชื่อ)                                                              ผู้ตรวจสอบ
(ตำแหน่ง)                                                          
วันที่ ….....…… /………....….……… /…….......……..

 คำสั่ง

 

(    ) อนุญาต    (    ) ไม่อนุญาต

 
(ลงชื่อ)                                                              
 
(ตำแหน่ง)                                                          
  วันที่ ….....…… /………....….……… /…….......……..